ZYNISK

En blogg om säkerhetspolitik och försvar i Sverige. Kontakt: zynisk.blogg@gmail.com

Det är inte Försvarsmakten som ansvarar för låga förtroendesiffror.

Kategori: Försvar, Försvarsmakten, Säkerhetspolitik

Efter Expressens reportage om Försvarsmaktens låga förtroende siffror känner jag att jag behöver möta befolkningens misstro mot min före detta arbetsplats.
Den svenska försvarsmakten är mycket kompentent med drivna och motiverade soldater och officerare. Övningarna är ofta komplexa i jämförelse med många andra länders försvarsmakter. Enligt besökare från US Army använder svenska soldater i högre grad skarp ammunition vid övningar än vad deras egna soldater är betrodde att göra. Om det faktiskt är så eller om officerarna från US Army ville vara ödmjuka låter jag vara osagt.
US Army soldater på skyttetävling.

Eftersom vårat försvar bygger på frivillighet i de anställda förbanden innebär det att soldaterna vill varar på jobbet och känner sig motiverade. Problemet i många fall är ersättningsnivåerna och känslan att man bortprioriteras politiskt. Att många lämnar yrket innan de 8 åren beror mycket på att en vuxen människa sällan anser att 18-20.000 är en rimlig nivå att leva på idag under de åren som en soldat kan vara anställd. Vidare är det inte roligt rakt igenom med utrustning som inte delas ut, utrustning som är gammal eller helt saknas. Detta beror dock på beslut som fattas av politiker genom försvarsbeslut och budgetering.
För att hela Sverige skall kunna försvaras krävs flera förändringar i nuvarande organisation. Framförallt handlar det om en större budget som politiker inte kan vara inne och peta i vad som skall köpas. Soldater behöver få en högre ersättning, framförallt en lönetrappa som är mer skälig. När jag säger soldater i det här fallet innefattar det även specialistofficerare och vanliga officerare. Att en soldat kan ligga på högre ersättning en än specialistofficer sticker i motivationen hos många SpecOff.
Nya persedlar (klädesplagg) måste köpas in så det räcker till alla soldater och GMU-soldater får inte prioriteras utrustningsmässigt mot de anställda.
Försvaret av hela Sverige kräver MER soldater och MER utrustning. Inte styrdokument från politiskt styrda instanser.
Vi ska minnas att den motståndare vi nu är inriktade mot är den ryska krigsmakten, vi måste därför av naturliga själv dimensioneras, befästa och utrusta oss efter att möta denne.
Ytterligare en tanke för att höja stridsvärdet på förband är anpassad beväpning. Skarpskyttar borde kunna tilldelas motsvarande AK4 med kikarsikte. Sjukvårdare, militärpoliser, stadsskytteförband eller andra enheter som har en annan uppgift än en ren skyttepluton, borde kunna tilldelas en kortare och lättare karbin. I Norge tilldelas exempelvis sjukvårdare MP7.
Norsk soldat övar med MP7.

Försvarsmakten måste precis som övriga civilsamhället tilldelas en fungerande logistik. Vapen och soldater kan inte vinna krig om de inte får fram mat, ammunition och drivmedel till sina positioner. Detta glöms ofta bort när man pratar försvar. Försvaret är alltså avhängt livsmedelslager, ammunitionsförråd och drivmedel. Givetvis utspritt i landet i hårdgjorda lokaler skyddade från sabotagegrupper och luftangrepp.
Men det är inte bara basvaror som ska funka inom logistikkedjan. Transport av mobiliserade måste säkerställas. Likaså skadetransporter till krigssjukhus, något som inte heller finns idag. Tanken är att civila sjukhus skall omhänderta skadade, både civila och soldater. Med tanke på hur situationen ser ut på de flesta sjukhus idag förstår man att sjukvården kommer kollapsa ganska omgående. Givetvis finns sjukvårdsenheter i försvarsmakten idag, de har tillgång till ambulanser och mobila sjukhus. Problemet är dock som alltid, de är underdimensionerade och ett tält ger inte samma skydd som ett krigssjukhus i ett berg. Sjukvården behöver också en logistikkedja. De behöver sjukvårdsmateriel och drivmedel till sina generatorer. Totalförsvaret står inför stora utmaningar som inte på något sätt är omöjliga. Däremot är de omöjliga att utföra utan att tilldelas rätt resurser.
Ledningscentral utanför Norrköping. ÄR du intresserad av att läsa mer kan du läsa om det på ex: www.skymningslage.se/gravlingen

Det är alltså inte Försvarsmakten som är ansvariga för låga förtroende siffror. De gör vad de kan och mer därtill med de resurser de har att tillgå. En försvarsmakt får inte vara toppstyrd av politiska beslut av individer som inte vill eller kan se utmaningarna som en krigsorganisation står inför i händelse av ofred. Förtroendesiffrorna ligger på regeringens representanter och beslut. Jag vet också att det finns incitament för högre officerare att inte påtala problem i direktiv då det kan bli problematiskt för karriären, det är risken med en myndighet som styrs direkt av en minister. Eller tillsatt politisk chef som i Polismyndigheten.

Sverige förbereder sig på krig!

Kategori: Beredskap, Försvarsmakten, Säkerhetspolitik

Försvarsmakten anpassar sig efter omvärldsläget, och det är allvarligt. Det pekar på att mina och många andras analyser stämmer. Vi står på randen för ett krigsutbrott i Europa i närtid. Närtid kan i det här fallet betyda dagar till år, det vet vi inte med säkerhet. Fortsatt är det Ryssland som är Sveriges fiende.

Svensk försvarsmakt har på senare tid snurrat upp på en växel som allt mer pekar mot ett förberedande för krig i Sverige. Det har skett fort, de år jag varit aktiv i försvarsmakten har jag påpekat i övningsplaner att vi ligger inriktade mot fel fiende, vår huvudinriktning borde inte vara insurgenter om 3-6 stycken med handeldvapen utan understöd. Det borde vara en kvalificerad fiende med tillgång till både luftunderstöd, artilleri, pansar och större enheter. Jag blev, för bara 2 år sedan, utskrattad när jag framförde dessa synpunkter under en APT (arbetsplatsträff). Men det ser nu ut som försvaret går mot just den insikten jag då redan hade. Har det pågått under längre tid är det inget jag någonsin sett röken av sedan 2011 fram till befästningen av Gotland.

Som de flesta vet flyttade försvarsmakten fram förband till Gotland under skenmanövern beredskapskontroll. Det skedde alltså helt i hemlighet, tidigare än man sagt och med hjälp av övningsverksamhet för att det inte skulle väcka uppmärksamhet vid förflyttningen. Bara det i sig är allvarligt, allvarligare än vad många inser.

Därefter togs kustrobot 15 åter i bruk för att befästa Gotland. Roboten försvann från försvarsmakten i och med att kustartilleriet lades ned, men togs åter i bruk för en kort tid sedan. Att detta inte var planerat utan den snabbaste lösningen kan vi se i och med att det radar system som är länkat till RB15 skrotades förra året.

Idag kunde vi läsa nyheter om att försvarsmakten upplöser den centraliserade styrningen av försvarsmaktens staber och fördelar ut dem på de regementen de har anknytning till.  Detta för att kunna styra landets försvar i krig. Man kan med andra ord säga att försvarsmaktens ledningssystem organiserats ut i förkrigs gruppering. På bara någon månad har alltså extremt mycket hänt i Sveriges försvarsmakt som är inriktad på ett krig inom landets gränser, åtminstone med risk för attacker på svenskt territorium.

Livkompaniet övar repellering med hjälp av brandslang. 
 
 Sammantaget förbereder sig Sveriges försvarsmakt på krig i närområdet med troligt anfallsscenario mot Sverige. Vi kan bara spekulera kring vad våra ljusskygga enheter gör just nu. Det som inte är lika positivt är regeringsfortsatta ovilja att förstärka försvarsmakten med de ekonomiska medel som MÅSTE till för att försvaret skall klara av en försvarsuppgift av vårt 157 mil långa land. Även om vapensystem och utrustning fördelas över landet ökar det inte vår förmåga att försvara oss så länge det inte finns personal som kan bruka materielen. Det pågår ett enormt återtag av infrastruktur i Sverige idag, men personalen är densamma. Lika så är personalens utrustning i samma kvantitet som tidigare. Så som uniformer, eldhandvapen och skyddsutrustning. Innan vi är helt med på banan måste vi tillse att försvarsmakten har en nationell krigsorganisation som är i fas med dagens hot. Löner skall betalas så inte soldaterna vräks från sina bostäder vid krig. De skall ha utrustning som inte är 60år gammal. De måste få nya karbiner eftersom AK5C börjar få dåligt gods i exempelvis pipor med mera med mera.
Det kan vara en idé att skaffa sig kunskap och utrustning för att klara kortare och längre fältförhållanden.

Helt klart är dock att ett hot som inte förmedlas till allmänheten föreligger. Detta kanske är det absolut allvarligaste. Sker ett angrepp som bara insatta tjänstemän och vissa chefer inom myndigheter är insatta i, kommer fortfarande befolkningen stå med byxorna vid knäna. Största problemet bland befolkningen just nu är att det plötsligt blev så varmt, det var ju minus 10 för någon vecka sedan!?

En befolkning som inte är beredd kommer skapa kaos, social oro och tjänstemän kommer inte dyka upp på sina jobb eftersom familjen kommer vara viktigast för många.

 

Budskapet här kan sammanfattas på följande sätt:

Berätta för befolkningen VAD som händer, VARFÖR det händer och HUR de skall skydda sig.

Rysk operatör med ny mobil markradar 

Tydligare tendenser för ett annalkande krig i Europa

Kategori: Flyg, Försvar, Försvarsmakten, Säkerhetspolitik

 
Den senaste veckan har rysk militär aktivitet skjutit alltmer i höjden i vårt närområde. Samtidigt har den ryska närvaron i Ukraina intensifierats. Tendenserna att vi har en storskalig konflikt allt närmare oss själva blir bara större och större. 
Konflikten som just nu pågår i Ukraina där striderna framför allt står kring Donetsk, kan ses som ett redan fullskaligt krig, met finns fortfarande många frågetecken.
Varför står fronterna mer eller mindre stilla?
Varför är det bara mindre enheter som verkar slåss?
Varför är rysk personal blandad med separtister?
En teori jag har grundar sig i den amerikanska konflikten i Grenada och delvis även i Panama. Där amerikanarna skaffade sig soldater med "fronterfarenhet" genom att låta soldaterna befinna sig i aktiv tjänst under en kort tid för att därefter byta ut frontsoldaterna mot nya. På detta sätt stridstestades marinkåren sammtidigt som befäl och soldater skaffade sig stridserfarenhet inför ett hotande krig mot Sovjetunionen. 
Detta skulle kunna förklara varför det inte är större stridigheter i Ukraina. Ryssland har minst sagt kapacitet att genomföra en ockupation betydligt snabbare och med mindre förluster. Men det kanske inte är Ukraina som kommer vara huvudmål inom en nära framtid, eller så passar man på att stridstesta sina nya system. 
 
Det står bortom all rimlig tvivel att Ryssland INTE skulle ha några stridande enheter i Ukraina, men det förefaller vara olika tyngre enheter och infanteribefäl som leder de pro-ryska styrkorna. De tyngre styrkorna verkar bestå av framförallt olika artillerisystem och pansarenheter. Det kan tyckas långsökt, men faktum är att det har gjorts förr utav i alla fall USA. 
Det faktum att konflikten mer eller mindre står stilla med två fronter med konfirmerad rysk militär närvaro och förnekelsen från rysk sida förstärker ändå mina misstankar. 
Det är ett förhållandevis smart sätt att få stridserfarenhet OM man har tänkt sig att så småningom gå vidare i landet eller någon annanstans. Det är egentligen samma som att svensk personal befinner sig i utlandstjänst, bara med en aggressivare målsättning.
 
Rysk MLRS (Multiple Launch Rocket System) i Ukraina. Ett sådant raketartilleri kräver en hel del utbildning och är givetvis ingenting man får tag på i närmsta järnhandel.
 
I rysk inrikes och säkerhetspolitik ser jag framför allt 4 stora anledningar till att tro att ett krig är nära förestående.
1. Ny stridsledningscentral byggd för krigsregeringen.
2. Ökade sammanträdanden med krigsregeringen.
3. 14% höjning av "försvars" budgeten nästa år från en redan väldigt hög budget.
4. Mer och mer krigsförberedelser i Sverige, och ökad aggression mot andra stater.
 
Jag är inte ensam om att tro detta heller, de baltiska staternas ledare säger att ett krig är nära förestående. Allan Widman (FP) i försvarsutskotten kallar nuvarande läge i Europa för förkrigstid.
Säkerhetspolisen i Sverige har nu även kunnat lägga märke till ökat intresse för våra svenska djuphamnar. Hamnar som kan ta större fartyg, till exempel trupptransporter. Bland annat kartläggs vart stegar o.dyl finns. Anledningen till detta är för att sabotageförband ska kunna briefas innan uppdrag om vart de lättast tar sig upp ur vattnet vid en operation mot hamnen.
Vi kan alltså konstatera att krigsförberedelserna fortgår och intensifieras vid viktiga invasionspunkter, eller brohuvuden som jag tidigare benämt dem.
 
Pampushamnen i Norrköping med ett djupgående av 14.5 m enligt OSINT (Open Source INTelligence). Cirklarna till höger är stora drivmedelscisterner. Strategiskt viktigt?
 
Under helgen och även vidare idag har ryska flygvapnet genomfört stora mängder flygningar med allt från transportflyg till kärnvapenbärande bombflyg.
Idag trappades flygningarna även upp och kom att innefatta ett stort antal företag med bland annat kärnvapen bäraren TU-95 och ett flertal jaktflygplan samt troliga transportflyg för fallskärmstrupp. Den sista är inte bekräftad då uppgifterna går isär något.
Det skrämmande är att det inte skulle ha tagit mer än 20 minuter för flygföretaget att dra in över Gotland och släppa sin last. Att maskera en invasion genom att kalla det för övning är det bästa sättet att starta invasion på. Det var precis så de annekterade Krim om ni minns de ryska övningarna som hölls i samband med invasionen? 
 
Nu har de testat svensk jakt, vilken reaktion de kan förvänta sig genom att flyga med den mängden flygplan i vårt närområde?
Under helgen genomfördes även vad som verkar ha varit en luftlandsättningsövning i Kaliningrad, syftet tycks ha varit luftlandsättning i främmande terräng med ett för rekogniserat område. 
Man har även åter öppnat nedlagda flygplatser i Kaliningrad som har besatts med nya flygplan och trupp. Framförallt verkar det vara luftlandsättningskapacitet som det har fokuserats på. 
 
Idag stationerades även ett antal kärnvapenplattformar i centrala Moskva.
 
För att göra skäl för mitt bloggnamn, passa på att besöka Gotland. Det är troligen inte svenskt särskilt länge till...