ZYNISK

En blogg om säkerhetspolitik och försvar i Sverige. Kontakt: zynisk.blogg@gmail.com

Det är inte Försvarsmakten som ansvarar för låga förtroendesiffror.

Kategori: Försvar, Försvarsmakten, Säkerhetspolitik

Efter Expressens reportage om Försvarsmaktens låga förtroende siffror känner jag att jag behöver möta befolkningens misstro mot min före detta arbetsplats.
Den svenska försvarsmakten är mycket kompentent med drivna och motiverade soldater och officerare. Övningarna är ofta komplexa i jämförelse med många andra länders försvarsmakter. Enligt besökare från US Army använder svenska soldater i högre grad skarp ammunition vid övningar än vad deras egna soldater är betrodde att göra. Om det faktiskt är så eller om officerarna från US Army ville vara ödmjuka låter jag vara osagt.
US Army soldater på skyttetävling.

Eftersom vårat försvar bygger på frivillighet i de anställda förbanden innebär det att soldaterna vill varar på jobbet och känner sig motiverade. Problemet i många fall är ersättningsnivåerna och känslan att man bortprioriteras politiskt. Att många lämnar yrket innan de 8 åren beror mycket på att en vuxen människa sällan anser att 18-20.000 är en rimlig nivå att leva på idag under de åren som en soldat kan vara anställd. Vidare är det inte roligt rakt igenom med utrustning som inte delas ut, utrustning som är gammal eller helt saknas. Detta beror dock på beslut som fattas av politiker genom försvarsbeslut och budgetering.
För att hela Sverige skall kunna försvaras krävs flera förändringar i nuvarande organisation. Framförallt handlar det om en större budget som politiker inte kan vara inne och peta i vad som skall köpas. Soldater behöver få en högre ersättning, framförallt en lönetrappa som är mer skälig. När jag säger soldater i det här fallet innefattar det även specialistofficerare och vanliga officerare. Att en soldat kan ligga på högre ersättning en än specialistofficer sticker i motivationen hos många SpecOff.
Nya persedlar (klädesplagg) måste köpas in så det räcker till alla soldater och GMU-soldater får inte prioriteras utrustningsmässigt mot de anställda.
Försvaret av hela Sverige kräver MER soldater och MER utrustning. Inte styrdokument från politiskt styrda instanser.
Vi ska minnas att den motståndare vi nu är inriktade mot är den ryska krigsmakten, vi måste därför av naturliga själv dimensioneras, befästa och utrusta oss efter att möta denne.
Ytterligare en tanke för att höja stridsvärdet på förband är anpassad beväpning. Skarpskyttar borde kunna tilldelas motsvarande AK4 med kikarsikte. Sjukvårdare, militärpoliser, stadsskytteförband eller andra enheter som har en annan uppgift än en ren skyttepluton, borde kunna tilldelas en kortare och lättare karbin. I Norge tilldelas exempelvis sjukvårdare MP7.
Norsk soldat övar med MP7.

Försvarsmakten måste precis som övriga civilsamhället tilldelas en fungerande logistik. Vapen och soldater kan inte vinna krig om de inte får fram mat, ammunition och drivmedel till sina positioner. Detta glöms ofta bort när man pratar försvar. Försvaret är alltså avhängt livsmedelslager, ammunitionsförråd och drivmedel. Givetvis utspritt i landet i hårdgjorda lokaler skyddade från sabotagegrupper och luftangrepp.
Men det är inte bara basvaror som ska funka inom logistikkedjan. Transport av mobiliserade måste säkerställas. Likaså skadetransporter till krigssjukhus, något som inte heller finns idag. Tanken är att civila sjukhus skall omhänderta skadade, både civila och soldater. Med tanke på hur situationen ser ut på de flesta sjukhus idag förstår man att sjukvården kommer kollapsa ganska omgående. Givetvis finns sjukvårdsenheter i försvarsmakten idag, de har tillgång till ambulanser och mobila sjukhus. Problemet är dock som alltid, de är underdimensionerade och ett tält ger inte samma skydd som ett krigssjukhus i ett berg. Sjukvården behöver också en logistikkedja. De behöver sjukvårdsmateriel och drivmedel till sina generatorer. Totalförsvaret står inför stora utmaningar som inte på något sätt är omöjliga. Däremot är de omöjliga att utföra utan att tilldelas rätt resurser.
Ledningscentral utanför Norrköping. ÄR du intresserad av att läsa mer kan du läsa om det på ex: www.skymningslage.se/gravlingen

Det är alltså inte Försvarsmakten som är ansvariga för låga förtroende siffror. De gör vad de kan och mer därtill med de resurser de har att tillgå. En försvarsmakt får inte vara toppstyrd av politiska beslut av individer som inte vill eller kan se utmaningarna som en krigsorganisation står inför i händelse av ofred. Förtroendesiffrorna ligger på regeringens representanter och beslut. Jag vet också att det finns incitament för högre officerare att inte påtala problem i direktiv då det kan bli problematiskt för karriären, det är risken med en myndighet som styrs direkt av en minister. Eller tillsatt politisk chef som i Polismyndigheten.

Ambal avviker från normalbild och myndigheter krigsplacerar.

Kategori: Beredskap, Förberedelser, Säkerhetspolitik

Ryska Ro-Ro fartyg avviker från normalbilden i vart de lägger till. Framförallt har Ambal uppmärksammats där hon lägger till vid R-Ro kaj med direktanslutning till järnvägsspår. Detta möjliggör diskreta och snabba transporter av tung last som omedelbart ska skeppas vidare i Kaliningrad. Med tanke på att Ambal använts tidigare av ryska krigsmakten för militära transporter är det av intresse att lägga märke till detta.
Som synes på bilden är kajen en direktansluten kaj till järnvägsspåren.
I Sverige har nu polismyndighetens anställda krigsplacerats, men utan att det finns verktyg för de anställda att lösa en uppgift i krig är beslutet endast av symboliskt värde. Det måste givetvis finnas skyddsutrustning och förstärkningsvapen till alla anställda samt givetvis en större organisation vid krig eller överhängande krigshot. Detta gäller förstås inte bara polismyndigheten, utan likväl alla samhällsviktiga myndigheter. Av de civila myndigheterna är polisen bäst rustad idag för att möta ett krigstillstånd.
Men betänk hur beredskapen och förutsättningarna ser ut på exempelvis sjöfartsverket eller jordbruksverket. Sjöfartsverket i Norrköping hade under driftvärnets tid både skyddsutrustning och vapen i källaren, något som helt och hållet saknas idag. Jag misstänker att det ser lika dant ut på de flesta andra civila myndigheter också. Hur är det tänkt att Sverige skall kunna fortsätta något så när vid krig om myndigheterna inte är rustade för att klara krigshotet? Jag hoppas att det anställs projektledare som är kompetenta nu när myndigheterna skall börja bygga upp en krigsorganisation igen. Med kompetenta menar jag personer med kunskap om motståndaren, insikt i vilka konsekvenser som kommer drabba samhället och vilka skyddsåtgärder som måste vidtas. Personal måste informeras och utbildas, skyddsutrustning måste köpas in, servrar måste säkras, fysiskt skydd måste tillsättas i form av beväpnad personal osv osv.
Polisen får information om att de krigsplaceras, något du kan läsa mer om på polisens hemsida
Görs inte detta kommer ledningen av civila funktioner falla sönder och därmed stora delar av Sveriges civilförsvar. En annan aspekt som är mycket viktig i sammanhanget är att det MÅSTE vara regeringen som fattar beslut om krigstillstånd och mobilisering. Detta innebär att vid en mycket snabb invasion med sabotage mot kommunikation och infrastruktur kanske en order om krigsplacering aldrig går ut och myndigheterna därmed blir bakbundna att fatta riktiga beslut. 

Oroande tider framför oss

Kategori: Säkerhetspolitik, omvärldsanalys

Risken att Turkiet vänder sig från väst än mer har plötsligt blivit betydligt högre, samtidigt är det omöjligt att veta vad som försiggår i Turkiet nu för tiden. Efter att den ryska ambassadören sköts till döds i en utställning igår av en turkisk polis (?) har en politisk snurra gått igång. Både hos Turkiet och i Ryssland. Skillnaden mellan västlig media och administration mot den ryska och turkiska är framförallt att väst ger kondoleanser medan den östra sidan pekar på vem som är ansvarig. Ryska medier har sagt att de enda som tjänar på mordet är ”Obama administrationen” och Turkiet säger att mördaren tillhör Gulenrörelsen. Värt att notera är att den 22 årig kille lyckats hålla sig undan de stora utrensningar som pågått i Turkiet efter kuppförsöket. Den turkiska administrationen har tidigare sagt att Gulenrörelsen stöttas av, take a wild guess…. Just det, av CIA. Med den ”fakta” som bakgrund ser det ut som Ryssland och Turkiet hittar en gemensam fiende i väst ytterligare än gång. 
Ryska statsmedian reagerade på förstärkningen av Gotland genom att kalla Gotland för en "...ö nära Ryssland"

Även om de pekar ut USA som antagonist ses fortfarande USA som synonymt med väst av många.
Många säkerhetspolitiska experter har jämfört mordet med skotten i Sarajevo som bekant anses som huvudorsaken till första världskrigets utbrott.  En sak vi kan vara säkra på är att omvärldsläget helt klart inte blev säkrare. 
Många har sedan tidigare misstänkt Turkiet för att spela ett dubbelspel. De åtnjuter en särskilt viktig position både för väst och för öst. Frågan är vilken sida de lierar sig främst med.

Samtidigt som världens ögon riktades mot Aleppo efter att Ryssland lade in sitt veto mot FN observatörer i staden, påbörjades en mycket kraftfull offensiv i Ukraina med ukrainska förlustsiffror som måste vara de största på länge. 26 döda, 30 skadade och okänt antal saknade soldater på den Ukrainska sidan. Källan för detta är den Ukrainska ambassadören i Österrike. Jag påminner om att fronten i Ukraina rent avståndsmässigt är närmare oss än vad till exempel Paris är. 
Siffrorna är från det senaste dygnet. Risken att kriget växlar upp och sprider sig får anses vara utökad. Sker detta ökar även risken för krig i norra Europa. Enligt en artikel i nationalinterest.org och i ett flertal andra stora sajters analyser pekas Östersjön ut som det område med allra högst risk för krigsutbrott mellan väst och öst.

Med den administration som tillträder Vita Huset i Januari behöver vi vara oroliga för att Östersjön och därmed Sverige ska bli krigsskådeplats. Den utpekade försvarsministern, Mad Dog  Mattis, är en NATO vän och har sagt att man lämnar inte sina allierade i sticket. Han är dock den enda som är pro-NATO och ser Ryssland som fiende i den utpekade administrationen (som jag har kunnat hitta). Utpekade utrikesministern, VD på Exxon oil är däremot personlig vän med Putin. En trolig analys enligt min bedömning är att Mad Dog har valts för sina militära meriter i och med det amerikanska försvarets uppbyggnad och försvar av egna gränser. Inte för att han är ”anti-Kremlin”. Det innebär i så fall precis det som Trump har sagt. Att man låter Putin agera och att USA drar sig tillbaka för att ta hand om problemen inrikes. Då vill man inte riskera ett krig med Ryssland, inte ens på bekostnad av Europas självständighet. 
Betänk risken att Trump gör som Sverige vid militärt bistånd. Skickar observatörer och ställer upp med någon transportenhet i förevändning att USA inte har råd med mer just nu. Det är en möjlighet vid ett storkrig med Trump som president. Då har de ”inte svikit” sina allierade rent teoretiskt även om de inte har skickat stridande styrkor som många länder har byggt hela sin försvarspolitik på.

Ukrainska soldater under ett fotomontage.
 

På förekommen anledning. 
Kort varför det är befängt att låta Ryssland hyra en djuphamn på strategiska platser i Sverige. Att underlätta för en potentiell fiende att förbereda en etablering på strategiska platser är ett självmord ur säkerhetssynpunkt. Vad som finns i containrar som ställs av vet vi inte, men vi vet att de kan innehålla följande:
Utrustning så som vapen och ammunition
Mobila ledningscentraler
Kryssningsrobotar
Sensorer

Vidare vet vi heller inte vilka som kommer iland med fartygen. De kan givetvis åka en färja, men på en färja är det betydligt svårare att föra med sig insatsutrustning. Att skapa en normalbild med ryska fraktfartyg i Slite eller Karlshamn hade varit MYCKET farligt. 
Det hade heller inte skapat nämnvärt med svenska jobb eftersom avtalet endast gällde upplagsplats och hamntillgång.

Kommunistpartiet i Karlshamn är inte lika glada över beslutet om att säga NJET till Nordstream2.